Studerende og ansatte på IGN i solidaritet med den palæstinensiske civilbefolkning

Oprettet den 09/12-2023

****ENGLISH VERSION BELOW****


!!HUSK AT GODKEND UNDERSKRIFT PÅ E-MAIL!! Kære alle studerende og ansatte på institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Nedenfor finder i en solidaritetserklæring til den palæstinensiske befolkning, skrevet af studerende fra vores institut. Erklæringen vil blive indsendt til diverse medier, når det vurderes, at den er nået ud til de mennesker, den skal. Vi håber på, at vi kan samle så mange mennesker fra vores institut og i fællesskab vise, at vi støtter den palæstinensiske civilbefolkning. I må meget gerne skrive jeres navn og uddannelse(i stedet for by), hvilket kommer til at fremgå på erklæringen. 


Studerende og ansatte på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning erklærer vores fuldkomne solidaritet med den palæstinensiske civilbefolkning.


Ingen stat er hævet over international lov, og Israel skal holdes ansvarlig for deres krigshandlinger og brud på den humanitære folkeret ved en international domstol.Vi fordømmer gidselstagningerne og alle drab på palæstinensiske og israelske civile. Civile mål kan aldrig retfærdiggøres. 


Siden Hamas' angreb d. 7. oktober har Israel opretholdt et tæt bombardement af Gaza. Angrebene, som den danske stat fortsætter med at legitimere som et forsvarsangreb, har dræbt palæstinensiske civile i tusindtal.


Det er essentielt at se den nuværende situation i lyset af den historie, der har udspillet sig, for at kunne forstå det kollektive traume, som den palæstinensiske civilbefolkning gennemlever, og som kun bliver forværret dag for dag. Det er en civil befolkning, der de sidste 75 år har været udsat for ulovlige belejringer, systematisk undertrykkelse, dehumanisering og diskrimination af det israelske styre, og eksemplerne på dette er utallige, i fortiden såvel som nutiden. I en periode på tre måneder i 2023, før angrebet d. 7. oktober, blev der registreret 831 brud på menneskerettigheder begået af Israels militær, af internationale menneskerettighedsobservatører udsendt på Vestbredden og i Østjerusalem.


Som studerende/ansat på Københavns Universitet er det desuden nødvendigt for os at udtrykke dyb bekymring over, at vores uddannelsesinstitution fortsat investerer i virksomheder, som opererer i de ulovlige bosættelser på Vestbredden og som ifølge FN er medskyldige i at krænke palæstinensernes menneskerettigheder. Vi opfordrer Københavns Universitet til øjeblikkeligt at stoppe investeringerne i de pågældende virksomheder. 


Civile palæstinensere lider, og verdenssamfundet tager ikke ansvar. Den danske regering ser stiltiende til, alt imens Israels brutale handlinger fortsætter, og de civile tab vokser. Vi er forargede over den danske regerings manglende stillingtagen og deres legitimering af Israels handlinger. Diplomatiske bånd må aldrig være vigtigere, end civile liv. Vi vil ikke acceptere mere tien! 


Derfor kræver vi:****ENGLISH VERSION****


Dear all students and staff at the Department of Geoscience and Natural Resource Management,

Below, you will find a declaration of solidarity with the Palestinian population, written by students from our department. The declaration will be submitted to various media outlets when it is deemed to have reached the people it is intended for. We hope to gather as many people from our department as possible and collectively demonstrate our support for the Palestinian civilian population. Please feel free to write your name and field of study, which will be included in the declaration.


Students and staff at the Department of Geoscience and Natural Resource Management declare our complete solidarity with the Palestinian civilian population. No state is above international law, and Israel should be held accountable for its acts of war and violations of humanitarian law by an international court. 


We condemn hostage takings and all killings of Palestinian and Israeli civilians. Civilian targets can never be justified. 


Since Hamas' attack on October 7th, Israel has maintained a close bombardment of Gaza. The attacks, which the Danish government continues to legitimize as a defensive action, have killed Palestinian civilians in the thousands.


It is essential to view the current situation in light of the history that has unfolded to understand the collective trauma experienced by the Palestinian civilian population, which only worsens day by day. This is a civilian population that, for the past 75 years, has been subjected to illegal sieges, systematic oppression, dehumanization, and discrimination by the Israeli regime, with countless examples in both the past and present. In a three-month period in 2023, before the October 7th attack, 831 human rights violations were recorded by international human rights observers deployed in the West Bank and East Jerusalem.


As students/staff at the University of Copenhagen, it is also necessary for us to express deep concern that our educational institution continues to invest in companies operating in the illegal settlements on the West Bank, which, according to the UN, are complicit in violating the human rights of Palestinians. We urge the University of Copenhagen to immediately cease investments in these companies. 


Palestinian civilians are suffering, and the international community is reluctant to take responsibility. The Danish government silently observes, while Israel's brutal actions persist and civilian casualties mount. We are outraged by the Danish government's lack of a stance and their legitimization of Israel's actions. Diplomatic ties should never be more important than civilian lives. We will not accept silence any longer! Therefore, we demand:Luk