Nej tak til solceller i naturskønt område ved Stourup

Oprettet den 16/06-2022

Når man som borger vælger at bosætte sig i et af de mange små landsbysamfund, som Hedensted kommune består af, så er det med en forventning om at leve tæt på naturen og de mange naturoplevelser, som følger med.

Således kan man også læse på Hedenstederne.dk at argumenter for at flytte til kommunen er:

”70 km kyst omkranser kommunen og giver rig mulighed for oplevelser både til vands og på land.”

”Du skal vælge Hedenstederne, hvis du vil bo tæt på både job, kultur og natur
og samtidig ha´ luft i økonomien”.

” Nem adgang til skøn natur…”

Intet sted står der dog skrevet at man skal bosætte sig i Hedensted kommune, hvis man gerne vil bo tæt på et solcelleanlæg eller nyde de mange solcelleanlæg, som kommune påtænker at fordele i oplandet efter private lodsejeres ønsker.

Men netop dette uskrevne argument, er på vej til at blive til virkelighed for borgerne i og omkring Stourup.

Her planlægger private lodsejere at anlægge et solcelleanlæg på 62 ha midt i et naturskønt og storbakket område udenfor kulturinstitutionen Ferguson museet og med både beskyttet natur og beskyttede søer som nabogrunde. Et område, som er rigt på sit dyreliv og nydes af de mange lokale samt gæster udefra.

Ydermere ligger 10 ha. af den planlagte jord til solcelleanlægget indenfor kystnærhedszonen.

Retningslinjer for større solcelleanlæg i det åbne landskab i Hedensted Kommune, nævner følgende:

Retningslinje 14.6.3. Opstilling af solceller inden for kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

På erhverv styrelsens hjemmeside kan man læse følgende om kystnærhedszonen

”Det er en national interesse, at kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er anhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne kyster forsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi.”

Vi mener ikke at et solcelleanlæg kræver en særlig nærhed til kysten, som kan retfærdiggøre placeringen ved Stourup inden for kystnærhedszonen.

Samme lodsejere fik i 2021 afvist en ansøgning om et solcelleanlæg ved Stourup/Bisholt med begrundelse i, at det ansøgte område lå inden for kystnærhedszonen.

Dette argument for at afvise anlægget ved Stourup må derfor også gælde i 2022!

Det er værd at bemærke at det ansøgte område har en stor højdeforskel inden for kort afstand varierende fra 5,48 m til 13,41 i forskel mellem højeste og laveste punkt i området.

Samtidig har flere beboere tæt på området ejendomme, som ligger op til 21 meter over anlæggets højeste punkt og derved kan se frem til et permanent udsyn til anlægget.

I lodsejers beskrivelse af landskabet bliver det også anerkendt at: ”projektområdet ligger i et bølget til storbakket landskab.”

Dette forsøger man dog at nedtone i beskrivelsen af anlæggets synlighed i området.

”I dette landskab med det flade bølgende terræn, vil solcelleanlægget fra de fleste positioner
 ikke være synligt, når beplantningsbælterne er vokset op”

Denne beskrivelse harmonerer ikke med det faktuelle omkring områdets store variation i højdeforskel ligesom at beplantningsbælterne ikke vil være i stand til at skærme for udsyn til anlægget.

Beplantningsbælterne er noteret til at nå en højde på 3-4 meter, så de ikke skygger for solcellerne og vil med denne information aldrig kunne blive højere end solcellernes 3,5 meter. Dette er langt fra nok til at skærme borgerne i nærområdet for dagligt udsyn til anlægget.

Områdets højdeforskel taler for sig selv og man bør se bort fra lodsejers argumentation om at:

” Beplantningen vil dermed reducere anlæggets synlighed væsentligt….”

Ligeledes bør man se bort fra lodsejers argument for anlæggets placering som følge den nuværende transformatorstation ved Glud. Den nuværende transformators størrelse opfylder ikke behovet for det planlagte anlæg, hvorfor bør dette argument for anlæggets placering bortfalde.

Man fremhæver også argumentet:

”At placere solcelleanlægget i et område der i forvejen er visuelt påvirket af tekniske elementer”

Til dette ønsker vi at oplyse om, at der ikke er tekniske elementer i det ansøgte område. Eneste ”såkaldte” tekniske element, er en række af elmaster placeret væk fra området og som ikke forringer den visuelle værdi af naturen på samme måde som et solcelleanlæg vil gøre det.

Vi er ikke uenige i, at der skal ske en grøn omstilling, men beder til at det sker med hensyntagen til de små lokalsamfund, naturen og miljøet, således at Hedensted kommune også i fremtiden vil være en attraktiv kommune til tilflytte og bo i.

Der bør laves en overordnet plan i Hedensted kommune for, hvor det giver mest mening at

placere større solcelleanlæg i forhold til natur, bebyggelse og landbrugsjord. En plan, der er velovervejet og lavet med fornuft. Ikke en plan, der er dikteret at private lodsejeres interesser.

Solcelleanlæg bør med fordel kunne placeres langs motorveje, jernbanestrækninger og med inddragelse af de enorme tagarealer, som er til rådighed.

Vi opfordrer Hedensted kommune til at kigge på alternative løsninger og tage sig tiden til overveje, hvordan man som kommune ønsker at løse denne opgave.

En forhastet beslutning hos jer i dag, betyder 30 år med solceller for os.

Med en underskrift på dette dokument, tilkendegiver du at du ønsker at Hedensted Kommune skal afvise den konkrete ansøgning om et solcelleanlæg ved Stourup.


Kommentarer

Luk