Bedre vilkår for lærerstuderende i forbindelse med den afsluttende danskeksamen

Oprettet den 10/02-2021

Vær med til at forbedre de studerendes vilkår i forbindelse med den afsluttende dansk-eksamen på læreruddannelsen!

Hvad end du står til at skulle op til denne eksamen inden for en nær fremtid, allerede har afsluttet faget eller blot vil støtte dine medstuderende, kan du give dit besyv med i form af en underskrift herunder.

Brevet vil blive sendt til LSR, Lærerstuderendes Råd, som holder møde d. 22. februar, hvor jeg håber, de vil tage den her problematik op. Læs meget gerne brevet igennem og giv din underskrift, hvis du er enig i argumenterne.

Tusind tak for din hjælp!


Kære Lærerstuderendes Råd

Jeg skriver på vegne af mig selv og mange andre lærerstuderende, som har et stort ønske om, at I kan være behjælpelige med, at den måde, som den afsluttende eksamen i dansk på læreruddannelsen er tilrettelagt på, bliver taget op til revision.

Den afsluttende danskeksamen på læreruddannelsen består af en 24-timers skriftlig eksamen efterfulgt af en mundtlig eksamen. Efter disse to eksamener gives en samlet karakter.

På de 24 timer, den skriftlige eksamen varer, skal man skrive op til 10 sider.
I 2020, hvor jeg afsluttede dansk, skulle man som første delopgave læse fire argumenterende tekster og herefter udvælge samt analysere to af dem. Hertil skulle være en begrundelse for valg af analysemetode. Anden delopgave bestod i at sætte teksterne ind i en undervisningssammenhæng og begrunde sine didaktiske overvejelser over opbygningen af lektionerne. Tredje og sidste delopgave bestod i at skrive et brev til sit (fiktive) lærerteam, hvor man argumenterede for, hvordan danskfaget kan bidrage positivt til en tværfaglig emneuge i folkeskolen.

Alle opgaverne virker såmend ganske relevante og fair i forhold til hvilke krav, der stilles til en færdiguddannet dansklærer: man skal kunne udvælge, hvilke tekster man vil bruge i sin undervisning, og man skal kunne argumentere for, hvorfor netop disse tekster er udvalgt. Man skal derudover rent fagfagligt være i stand til at analysere tekster på et vist niveau og dermed have et fagligt overskud i forhold til de elever, man står over for, og man skal kunne have overblik over et undervisningsforløb og de didaktiske overvejelser hertil. Man skal desuden have indsigt i, hvad ens fag kan bidrage med til den almene dannelse af eleverne i folkeskolen samt kunne kommunikere dette videre til sine kollegaer på en forståelig og inddragende måde.

Dér hvor problematikken med den afsluttende danskeksamen opstår, er når det kommer til de forhold, man som studerende bliver nødt til at arbejde under for at nå i mål med disse opgaver inden for 24 timer. Ingen af del-opgaverne er hver for sig urimelige at skulle løse inden for 24 timer, men allerede når man er igennem første delopgave, trænger ens hjerne i den grad til en pause. Denne pause er for langt de flestes vedkommende bare ikke en mulighed, da man så risikerer at sakke væsentligt bagud og ikke nå frem til en besvarelse af opgaverne, som man synes, man kan stå inde for. Når man har siddet i 10 timer og i bedste fald er halvvejs i den samlede opgave, er ens energiniveau og evne til at fokusere efterhånden ved at have nået et nulpunkt. Her vil klokken i så fald være 22:00 om aftenen, hvor mange af os ville ønske os at kunne gå i seng. Jeg selv blev klar over kl 3:30 om morgenen, efter at have siddet med opgaven i 15,5 timer, at jeg sad og læste ord, der ingen mening gav, og besluttede mig derfor for at gå i seng i en times tid. Langt de fleste andre, jeg har talt med, tog sig ikke den frihed, og endte altså med at være vågne i alle 24 timer. Manglen på søvn gør, at vores overblik, refleksionsevne og evne til at formulere os bliver så ringe, at det resultat, vi ender med at aflevere, langt fra er tilfredsstillende. Det smitter selvsagt af på den samlede karakter, hvor mange får at vide, at deres skriftlige del har trukket deres samlede resultat væsentligt ned.

Vi får at vide fra første dag, vi starter på studiet, at vi skal være praksisorienterede og at både vores daglige gang på studiet, vores praktik og vores eksamener skal give en så virkelighedstro oplevelse som muligt af, hvad det vil sige at være færdiguddannet lærer. Kravene og opgaverne, der stilles i denne eksamen, er som tidligere nævnt ganske fair og virkelighedsnære, men forholdene, de stilles under, er meget langt fra, hvad man vil møde i sit lærerliv, når man er færdiguddannet. Man vil aldrig en hverdag ved middagstid få stukket fire tekster i hånden og blive bedt om - til dagen efter ved middagstid - at have gennemanalyseret to af dem, sat dem ind i et undervisningsforløb med dertilhørende didaktiske begrundelser for hvordan og hvorfor samt have skrevet et argumenterende brev til sit fagteam om danskfagets bidragsmuligheder i et tværfagligt forløb - alt sammen, vel at mærke, på en velformuleret måde og uden grammatiske fejl. Det er ikke virkelighedstro, at man stilles en opgave, der kræver, at man i bedste fald sover en time eller to om natten. Denne eksamenform tester ikke vores faglige kunnen - den tester vores udholdenhed og hvad vi kan præstere, når vores hjerner arbejder på 2% af deres normale ydeevne.

Vi er mange, der er og har været frustreret over denne form for eksamen, da vi ikke føler, vi får en fair chance for at give underviser og censor et virkeligt indtryk af, hvad vi faktisk kan. Størstedelen af dem, der vælger at læse til lærer, gør det, fordi de brænder for det, og fordi de brænder for at kunne tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der giver eleverne det bedst mulige udbytte. Derfor er det frustrerende og utilfredstillende, at man efter tre års undervisning, læsning og refleksion over sit fag ikke får mulighed for at bruge alle de værktøjer, som man har samlet i sin “lærerfaglige rygsæk”, på en optimal måde.

Vi håber, det vil være muligt at tilrettelægge den skriftlige del af eksamen, så de studerende enten har mere tid til at løse opgaverne (f.eks. 48 timer i stedet for de nuværende 24), eller at omfanget af opgaverne bliver reduceret. På den måde vil vi som studerende have mere rimelige vilkår i forhold til at kunne at vise, hvad vi faktisk kan, og underviser og censor vil få et mere reelt indtryk af vores faglige kunnen, hvilket vi mener må være i alles interesse.

Vi håber på jeres hjælp!

De bedste hilsner Anne Marie Pind Andersen + dem der har skrevet under


Kommentarer

Luk